Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Dekan SjF ŽU udeľuje na 25. apríla 2017 od 12.00 hod. dekanské voľno pri príležitosti "Dňa strojárov".

 

Dekan SjF ŽU udeľuje na 13. apríla a 18. apríla 2017 dekanské voľno

 

Harmonogram štátnych skúšok a promócií v šk. roku 2017/2018

 

Oznam o prijímacom konaní na III. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium

 

 

Zápisy na akademický rok 2017/2018.

 

Súťaž o Cenu prof. Jaroslava Buchara pre používateľov ANSYS

 

 

SLOVNAFT, a.s. - GROWWW - program pre absolventov - termín prihlášok predĺžený do 14.4.2017

 

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum

 

Hľadá sa stážista pre spoločnosť Honeywell

 

 

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

 

 

 

 

 

 

Dekan SjF ŽU udeľuje na 25. apríla 2017 od 12.00 hod. dekanské voľno pri príležitosti "Dňa strojárov".

 

Dekan SjF ŽU udeľuje na 13. apríla a 18. apríla 2017 dekanské voľno

 

Harmonogram štátnych skúšok a promócií v šk. roku 2017/2018

 

Oznam o prijímacom konaní na III. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium

 

 

Zápisy na akademický rok 2017/2018.

 

Súťaž o Cenu prof. Jaroslava Buchara pre používateľov ANSYS

 

 

SLOVNAFT, a.s. - GROWWW - program pre absolventov - termín prihlášok predĺžený do 14.4.2017

 

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum

 

Hľadá sa stážista pre spoločnosť Honeywell

 

 

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága

 

Tel.: +421 41 513 2500

Fax: 041/5652 940

E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

 

 

S účinnosťou od 1. 9. 2016 sa dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline stal prof. Dr. Ing. Milan Sága.

 

Prodekani:

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.  prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
Mgr. Branislav Ftorek, PhD.  prodekan pre pedagogickú činnosť
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.  prodekan pre spoluprácu s priemyslom

Udelenie čestnej hodnosti prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc.

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia za významné zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky a využitia metódy konečných prvkov a bezsieťových metód, hlavne pri riešení dosiek a škrupín, ďalej za zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky na fakulte a významný podiel na výchove doktorandov a príprave nových študijných programov v oblasti konštrukcii strojov. Dosiahnuté výsledky sú používané vo výskumnej a výrobnej sfére.

 

Svetový úspech nášho výskumníka!

V dňoch 21. až 25. 5. 2016 sme sa ako jediní účastníci zo Slovenska zúčastnili na najvýznamnejšej svetovej akcii v našom odbore, 72. svetového zlievarenského kongresu v japonskej Nagoji.  V rámci náročného programu kongresu prebiehal aj Young research program, kde prezentovali dosiahnuté výsledky mladí výskumníci z celého sveta.  Našu malú slovenskú výpravu potešil svetový úspech nášho kolegu Ing. Marka Brůnu, PhD., ktorý v kategórii Young Reserchers Award of WFC  získal 1. miesto  za najlepší príspevok a prezentáciu so svojou prednáškou ”Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration“.

Medzinárodné ocenenie doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD.

 

Dňa 17. Septembra 2014 prevzal doc. Ing. Dalibor Barta , PhD.  z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty z rúk dekana Dopravnej fakulty Technickej univerzity v Sofii  doc. Ing. Teodossi Evtimova, PhD.  medzinárodné ocenenie.

Čítať dalej...

Poď študovať na Strojnícku fakultu ŽU.

Cena SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016

V rámci súťaže Ceny SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016 boli ocenení aj zamestnanci zo Žilinskej univerzity. Čestné uznanie za projekt s názvom: „ Oprava a úprava klobúka EOP 23 na využitie odpadového tepla“ si z rúk prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. predsedu Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prevzal jeden s členov riešiteľského kolektívu Ing. Stanislav Gavlas, PhD.

Ocenený riešiteľský kolektív v zastúpení prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a Ing. Stanislav Gavlas, PhD., pôsobia na Strojníckej fakulte, Katedra energetickej techniky.

Čítať ďalej...

Opäť najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku !

 

 

Podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v roku 2015 sa Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline umiestnila na 3. mieste z celkového počtu 24 technických fakúlt na Slovensku.

Čítať ďalej...

Ocenenie kolektívu zo SjF - Cena Jána Bahýľa

Podvečer 2. októbra 2014 sa konal slávnostný akt udeľovania ocenení v rámci 7. ročníka súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie.

V kategórií Vysoké školy a výskumné centrá boli ocenení aj pôvodcovia zo Žilinskej univerzity.

Čítať ďalej...

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

Dotazník uplatnenia absolventov VŠ

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás